2018. évi ranglista eredmény 5 futam után (egy ejtő futammal számolva):     1. Jukebox - Rauschenberger Miklós468,00 pont     2. J.Bond 037 - Litkey Farkas/Sarina Róbert383,27 pont     3. iJroncat - Szabó Péter/Sallai Gábor 353,09 pont     4. Team EUline - Makai Gábor 308,55 pont     5. Django - Hercsel Erik 307,09 pont     6. J'Korszak - Laurel - Dr. Farkas Tamás 260,73 pont     7. Jinge - ifj. Scholtz Imre 194,18 pont     8. Jet Travel - Fluck Benedek/Gál Pál Zoltán 165,64 pont     9. Gone With The Wind - Pethő Szabolcs 153,27 pont     10. Rebell - Madarász Tamás 144,18 pont     11. Big5 - Oroszlán Péter124,00 pont     12. a Svájci - Horváth Géza94,91 pont     13. Play-Mate/Budapest Wedding - Galla Viktória 42,55 pont     14. Just a Big Dinghy/Big Five - Sabján Annamária39,64 pont     15. Budapest Wedding - Kakas Máté 36,00 pont

PROGRAM 2017

2017.06.23.
PÉNTEKI TRÉNING 4,Füred - BYC
2017.06.24-25.
Raiffeisen, Földvár - Spari
2017.07.06-08.
KÉKSZALAG, Füred - Balaton
2017.07.22-23.
EGIS KUPA Pénteki T 5, Csopak
2017.08.11.
PÉNTEKI TRÉNING 6,Füred - BYC
2017.08.12-13.
Füred kupa, Füred - BYC
2017.08.19-20
MVSZ OB, Füred - Hajógyári
2017.08.24-27.
J/24 Magyar Bajnokság, Füred - BYC
2017.09.16-17.
PÉNTEKI TRÉNING Döntő, Füred - BYC
2017.09.24-10.01.
J/24 Európa Bajnokság, Füred - BYC

Főtámogatók

jet-travel-logo-color-01

 

QSDG logo 135

 

bravo boats

 

Támogatók

sitetalk

BYClogo

 dahoam

 logo log

 manezscakkos

 

Médiapartnerünk

portole 

j24 Hungary

sailingj242

Alapszabály

Töltsd le az alapszabályt PDF formátumban! Klikk ide >>

MAGYAR J24 OSZTÁLYSZÖVETSÉG

EGYESÜLET

HUNGARIAN J24 CLASS ASSOCIATION

Alapítva: 2008

Alapszabály

Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe.

I.

Általános rendelkezések:

1. A szervezet neve: Magyar J24 Osztályszövetség Egyesület

2. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian J24 Class Association

3. A szervezet rövidített elnevezése: HUN-JCA

4. A szervezet székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.

5. A szervezet jogállása: egyesület, mely határozatlan időre alakult.

6. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

7. Az egyesület gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben végez.

8. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használja, vagyonát nem osztja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttat.

9. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10. Az egyesület és annak tagjai, magukra nézve kötelezően elfogadják a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (WS), a Nemzetközi J24 Osztályszövetség (IJCA) és a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) vonatkozó előírásait.

II.

Az egyesület célja és tevékenysége:

1. Az egyesület célját az alábbiakban fogalmazza meg.

 A hajóosztályként működő Magyar J-24-es Osztályszövetség elsődleges célja a J-24-es hajótípus népszerűsítése hazánkban és a nemzetközi vitorlás életben.

 A J24 osztályban való versenyzés és a hajótípussal kapcsolatban álló szabadidő sport megismertetése széles körben.

 Az egyesület tagjait szervezi, koordinálja, szervezeti céljaik elérése érdekében.

 A sportszerű, eredményes versenyvitorlázás feltételeinek megteremtése, színvonalának fejlesztése.

 A Magyar J-24-es Osztályszövetség érdekképviselete a Magyar Vitorlás Szövetségben és a Nemzetközi J24 Szövetségben..

 A One Design nagyhajós versenyzés fejlődésének elősegítése.

 A vitorlázó társadalom – különös tekintettel a Magyar J24 Osztályszövetség tagjaira – emberi kapcsolatainak fejlesztése, a szabadidejük tartalmas eltöltésének az elősegítése.

 

2. Az egyesület a fenti célok megvalósulása érdekében nyereség- és vagyonszerzési cél nélküli tevékenységet folytat.

III.

Az egyesület tagsága:

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

2. Az egyesületnek tagja lehet minden természetes személy, aki a felvételét a belépési nyilatkozatban kéri, és akit az egyesület elnöksége a tagok sorába felvesz. A tagság feltétele, hogy a tag az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállaljon az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásban foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye.

3. Az egyesület tagjai lehetnek rendes tagok, illetve pártoló tagok. Rendes tag az lehet, aki rendelkezik egy hivatalosan J24 osztályúnak minősülő hajó tulajdonjogával vagy egy ugyanilyen hajó, legalább 12 hónapot meghaladó, határozott tartamú, tartós bérleti jogviszonyával.

4. A tagok jogai és kötelezettségei:

4.1. A rendes tag jogai:

A rendes tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni és napirendi javaslatot tenni, választhat és választható. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A rendes tag jogosult az egyesület bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

4.2.A pártoló tag jogai:

A pártoló tag jogosult a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni és, napirendi javaslatot tenni. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A pártoló tag jogosult az egyesület bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

4.3. A rendes tag kötelezettségei:

 az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek által hozott rá vonatkozó határozatok betartása,

 a meghatározott tagdíj megfizetése esedékességig,

 az egyesületi célok megvalósításának elősegítése

 nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

4.4. A pártoló tag kötelezettségei:

 az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek által hozott határozatok betartása,

 a meghatározott tagdíj megfizetése esedékességig,

 az egyesületi célok megvalósításának elősegítése

 nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

5. A tagsági jogviszony megszűnik az alábbiak szerint.

5.1. A rendes tagsági viszony megszűnik:

 a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által a mulasztást követően tett írásbeli, postai vagy más igazolható úton, a fizetésre határidő tűzésével történő előzetes felhívás ellenére újabb 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,

 a hivatalosan J24 osztályúnak minősülő hajó tulajdonjogának vagy tartós bérleti jogviszonyának megszűnésével,

 elhalálozással,

 kilépéssel, azonnali hatállyal,

 kizárással.

5.2. A pártoló tagsági viszony megszűnik:

 a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által a mulasztást követően tett írásbeli, postai vagy más igazolható úton, a fizetésre határidő tűzésével történő előzetes felhívás ellenére újabb 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,

 elhalálozással,

 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

 kilépéssel azonnali hatállyal,

 kizárással.

6. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.

7. A tagnak a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatot súlyosan sértő vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés az elnökség kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A tag kizárásáról a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A tag kizárását kimondó határozatot a közgyűlés írásba foglalja és ellátja indokolással. A tag a sérelmes közgyűlési határozatot bíróságon megtámadhatja. Kizárás esetén a tagsági viszony a közgyűlés határozatának közlésével szűnik meg.

Az egyesület szervezete

IV.

A közgyűlés:

1. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, melynek összehívása legalább évente egy alkalommal kötelező.

2. A közgyűlést az elnök a közgyűlési időpont előtt 15 nappal írásban, elsődlegesen az egyesület Székhelyén hívja össze, igazolható módon írásban, a napirendi pontok megjelölésével.

3. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját,

az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

4. A közgyűlés a meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirendi kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök 2 napon belül dönt. Az elnök a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Amennyiben az elnök a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

5. Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

6. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével kezdeményezi.

7. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

8. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés a megnyitáskor nem határozatképes, a közgyűlést meg kell ismételni azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított 8 napon belül. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

9. A közgyűlés háromnegyedes szótöbbségével hozza határozatait az alábbi esetekben:

 az alapszabály módosítása,

 az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülése,

 az egyesület feloszlásának kimondása,

 az éves beszámoló jóváhagyása,

 tisztségviselők visszahívása és megválasztása,

 az évi költségvetés meghatározása,

 az éves J24-es versenynaptár elfogadása,

 az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállalása vagy jogról való lemondás,

 a tagsági viszony kizárással való megszüntetése,

 a tagdíj megállapítása.

10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  az alapszabály módosítása;  az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  az éves költségvetés elfogadása;  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

 a végelszámoló kijelölése,

 a tagdíj megállapítása,

 a tagsági viszony kizárással való megszüntetése /az alapszabály szándékos megszegése esetén/.

 az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállalás vagy jogról való lemondás.

11. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető, és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

13. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon.

V.

Az elnökség:

1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el.

2. Az elnökség három tagját valamint az elnököt a közgyűlés választja 4 évre. Az egyesület mindenkori elnöke az osztálykapitány. Az elnökség tagjai közül – alakuló ülésén – elnökhelyettest és titkárt választ. Az elnökség alakuló ülésén elfogadja ügyrendjét és az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát.

3. Az Elnökség tagjai 2016. december 3. napjától számított 4 évig:

3.1. Az elnök: Hercsel Erik

3.2. Az Elnökség tagjai:

- Gál Pál Zoltán 

- Makrai Gábor 

4. Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítését igényelhetik.

5. Az elnökség dönt és intézkedik minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.

6. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke és két jelenlévő tag ír alá. Az elnökség ülései nyilvánosak.

7. Az elnökség üléseit az elnök írásbeli meghívóval, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével legalább az ülést megelőző nyolc nappal korábban hívja össze. Az elnökség üléseit az elnök vezeti le.

8. Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

9. Az elnökség hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:  az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;  az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  a tagság nyilvántartása;  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

 a közgyűlés és az elnökség határozatait az üléstől számított 15 napon belül – a határozat teljes szövegének – postai úton megküldi azoknak, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akiket egyébként érint. A fenti határozatokat az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán és honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.  az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  a tag felvételéről való döntés.

 az egyesület szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,

 felügyeli az egyesület gazdálkodását,

 döntés az 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

10. Az egyesület elnöke:

 vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet,

 intézkedik és dönt az elnökség vagy a közgyűlés által a hatáskörébe utalt ügyekben,

 munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett,

 utalványozási jogot gyakorol,

 ellenőrzi és számon kéri a közgyűlési és elnökségi határozatok teljesítését, azok időarányos végrehajtását,

 az egyesület valamely elnökségi tagjaival együttesen jogosult a bankszámla felett rendelkezni,

 nyilvántartást vezet a tagokról,

 dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv, vagy tisztségviselő hatáskörébe,

 dönt az 300.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

11. Az egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el. Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme általános.

12. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) visszahívással,

c) lemondással,

d) a vezető tisztségviselő halálával,

e) a vezető tisztségviselővel szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

13. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben az egyesület működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy a megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VI.

A Felügyelő Bizottság:

1. Az elnökség munkáját, működése törvényességét 3 tagú felügyelő bizottság kíséri figyelemmel, akiket a közgyűlés választ. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól.

2. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

3. A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ.

4. A felügyelő bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5. A felügyelő bizottság az elnökségtől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe megkötés nélkül betekinthet.

6. A felügyelő bizottság tagjai törvényességi észrevételezési joggal részt vesznek az elnökség ülésein. A felügyelő bizottság az egyesület elnökségének működési, szakmai, gazdasági beszámolóit előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést

7. A felügyelő bizottság a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja

8. A felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a közgyűlést. A felügyelő bizottság elnöke indokolt estben maga is összehívhatja a közgyűlést. Amennyiben a

felügyelő bizottság súlyos törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal és azt felhívásra az elnökség vagy a közgyűlés nem orvosolja, úgy a felügyelő bizottság elnöke az ügyészséghez fordulhat.

9. A felügyelő bizottság a munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.

10. A felügyelő bizottság tagjai 2016. december 3. napjától számított 4 évig:

- Pethő Szabolcs Attila

- Németh Gábor Antal

- Péter Tamás

VII.

Összeférhetetlenségi szabályok, tisztségviselők visszahívása:

1. Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 2. Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

3. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentsül, vagy

b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja,

b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

5. Kétharmados többségű közgyűlési határozattal visszahívható az a tisztségviselő:

 akit a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt

 aki az Alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegi és ezért a tagság viszonya közgyűlési határozattal megszűnik

 aki tevékenységével az Egyesület működését, jó hírnevét veszélyezteti.

VIII.

Az egyesület gazdálkodása:

1. Az egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik.

2. Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

3. Az egyesület bevételei:

 tagdíj,

 az államháztartás alrendszereitől vagy adományozótól a céljaira vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

 vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

 az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.

IX.

Az egyesület megszűnése:

Az egyesület megszűnik:

 ha feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés kimondja,

 a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,

 az egyesület megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új cél nem került meghatározásra,

 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a10 főt.

X.

Záró rendelkezések:

Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyesületet a Veszprém Megyei Bíróság tartja nyilván.

Záradék:

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 2016. december 3. napján tartott közgyűlése fogadta el. A változások dőlt, illetve félkövér betűvel kerültek jelölésre.

Balatonfüred, 2016. december 3.

 

Hercsel Erik

elnök, osztálykapitány

 

 

 

MAGYAR J24 OSZTÁLYSZÖVETSÉG

EGYESÜLET

 

HUNGARIAN J24 CLASS ASSOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítva: 2008

 

 

Alapszabály

 

Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe.

 

I.

Általános rendelkezések:

 

1.    A szervezet neve: Magyar J24 Osztályszövetség Egyesület

 

2.    A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian J24 Class Association

 

3.    A szervezet rövidített elnevezése: HUN-JCA

      

4.    A szervezet székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.

 

5.    A szervezet jogállása: egyesület, mely határozatlan időre alakult.

 

6.    Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.                    

7.    Az egyesület gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben végez.

 

8.    Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használja, vagyonát nem osztja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttat.

 

9.    Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

10. Az egyesület és annak tagjai, magukra nézve kötelezően elfogadják a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (WS), a Nemzetközi J24 Osztályszövetség (IJCA) és a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) vonatkozó előírásait.

 

II.

Az egyesület célja és tevékenysége:

 

1.    Az egyesület célját az alábbiakban fogalmazza meg.

 

·       A hajóosztályként működő Magyar J-24-es Osztályszövetség elsődleges célja a J-24-es hajótípus népszerűsítése hazánkban és a nemzetközi vitorlás életben.

·       A J24 osztályban való versenyzés és a hajótípussal kapcsolatban álló szabadidő sport megismertetése széles körben.

·       Az egyesület tagjait szervezi, koordinálja, szervezeti céljaik elérése érdekében.

·       A sportszerű, eredményes versenyvitorlázás feltételeinek megteremtése, színvonalának fejlesztése.

·       A Magyar J-24-es Osztályszövetség érdekképviselete a Magyar Vitorlás Szövetségben és a Nemzetközi J24 Szövetségben..

·        A One Design nagyhajós versenyzés fejlődésének elősegítése.

·       A vitorlázó társadalom – különös tekintettel a Magyar J24 Osztályszövetség tagjaira – emberi kapcsolatainak fejlesztése, a szabadidejük tartalmas eltöltésének az elősegítése.

 

2.    Az egyesület a fenti célok megvalósulása érdekében nyereség- és vagyonszerzési cél nélküli tevékenységet folytat.

 

III.

Az egyesület tagsága:

 

1.    Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

2.    Az egyesületnek tagja lehet minden természetes személy, aki a felvételét a belépési nyilatkozatban kéri, és akit az egyesület elnöksége a tagok sorába felvesz. A tagság feltétele, hogy a tag az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállaljon az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásban foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye.

 

3.    Az egyesület tagjai lehetnek rendes tagok, illetve pártoló tagok. Rendes tag az lehet, aki rendelkezik egy hivatalosan J24 osztályúnak minősülő hajó tulajdonjogával vagy egy ugyanilyen hajó, legalább 12 hónapot meghaladó, határozott tartamú, tartós bérleti jogviszonyával.

 

4.    A tagok jogai és kötelezettségei:

 

4.1. A rendes tag jogai:

A rendes tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni és napirendi javaslatot tenni, választhat és választható. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A rendes tag jogosult az egyesület bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

 

4.2.A pártoló tag jogai:

A pártoló tag jogosult a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni és, napirendi javaslatot tenni. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A pártoló tag jogosult az egyesület bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

 

4.3. A rendes tag kötelezettségei:

·      az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek által hozott rá vonatkozó határozatok betartása,

·      a meghatározott tagdíj megfizetése esedékességig,         

·      az egyesületi célok megvalósításának elősegítése

·      nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

4.4. A pártoló tag kötelezettségei:

·           az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek által hozott határozatok betartása,

·      a meghatározott tagdíj megfizetése esedékességig,         

·      az egyesületi célok megvalósításának elősegítése

·      nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

5. A tagsági jogviszony megszűnik az alábbiak szerint.

 

5.1. A rendes tagsági viszony megszűnik:

·       a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által a mulasztást követően tett írásbeli, postai vagy más igazolható úton, a fizetésre határidő tűzésével történő előzetes felhívás ellenére újabb 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,

·       a hivatalosan J24 osztályúnak minősülő hajó tulajdonjogának vagy tartós bérleti jogviszonyának megszűnésével,

·       elhalálozással,

·       kilépéssel, azonnali hatállyal,

·       kizárással.

 

5.2. A pártoló tagsági viszony megszűnik:

·       a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által a mulasztást követően tett írásbeli, postai vagy más igazolható úton, a fizetésre határidő tűzésével történő előzetes felhívás ellenére újabb 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,

·       elhalálozással,

·       a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

·       kilépéssel azonnali hatállyal,

·       kizárással.

 

6.    A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.

 

7.    A tagnak a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatot súlyosan sértő vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés az elnökség kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A tag kizárásáról a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A tag kizárását kimondó határozatot a közgyűlés írásba foglalja és ellátja indokolással. A tag a sérelmes közgyűlési határozatot bíróságon megtámadhatja. Kizárás esetén a tagsági viszony a közgyűlés határozatának közlésével szűnik meg.

 

Az egyesület szervezete

 

IV.

A közgyűlés:

 

1.    Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, melynek összehívása legalább évente egy alkalommal kötelező.

 

2.    A közgyűlést az elnök a közgyűlési időpont előtt 15 nappal írásban, elsődlegesen az egyesület Székhelyén hívja össze, igazolható módon írásban, a napirendi pontok megjelölésével.

 

3.    A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

4.    A közgyűlés a meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirendi kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök 2 napon belül dönt. Az elnök a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Amennyiben az elnök a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

5.    Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a)  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c)  az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

 

6.    Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével kezdeményezi.

 

7.    A közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

8.    A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés a megnyitáskor nem határozatképes, a közgyűlést meg kell ismételni azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított 8 napon belül. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

 

9.    A közgyűlés háromnegyedes szótöbbségével hozza határozatait az alábbi esetekben:

·      az alapszabály módosítása,

·      az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülése,

·      az egyesület feloszlásának kimondása,

·      az éves beszámoló jóváhagyása,

·      tisztségviselők visszahívása és megválasztása,

·      az évi költségvetés meghatározása,

·      az éves J24-es versenynaptár elfogadása,  

·      az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállalása vagy jogról való lemondás,

·      a tagsági viszony kizárással való megszüntetése,

·      a tagdíj megállapítása.

 

10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

·      az alapszabály módosítása;

·      az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

·      a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

·      az éves költségvetés elfogadása;

·      az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

·      a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

·      az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

·      a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

·      a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

·      a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

·      a végelszámoló kijelölése,

·      a tagdíj megállapítása,

·      a tagsági viszony kizárással való megszüntetése /az alapszabály szándékos megszegése esetén/.

·      az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállalás vagy jogról való lemondás.

 

11.  A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

12.  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető, és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

 

13.  A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon.

 

V.

Az elnökség:

 

1.    Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el.

 

2.    Az elnökség három tagját valamint az elnököt a közgyűlés választja 4 évre.  Az egyesület mindenkori elnöke az osztálykapitány. Az elnökség tagjai közül – alakuló ülésén – elnökhelyettest és titkárt választ. Az elnökség alakuló ülésén elfogadja ügyrendjét és az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

3.    Az Elnökség tagjai 2016. december 3. napjától számított 4 évig:

 

3.1. Az elnök: Hercsel Erik (anyja neve: Rák Klára Mária, lakcím: 8230 Balatonfüred, Béke utca 9.)

 

3.2. Az Elnökség tagjai:

- Gál Pál Zoltán (anyja neve: Doncsev Ruszinka, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 64/B. 6. em. 30. a.)

- Makrai Gábor (anyja neve: Nick Irén Margit, lakcíme: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 102.)

 

4.    Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítését igényelhetik.

 

5.    Az elnökség dönt és intézkedik minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.

 

6.    Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke és két jelenlévő tag ír alá. Az elnökség ülései nyilvánosak.

 

7.    Az elnökség üléseit az elnök írásbeli meghívóval, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével legalább az ülést megelőző nyolc nappal korábban hívja össze. Az elnökség üléseit az elnök vezeti le.

 

8.    Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

 

9.    Az elnökség hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

·       az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

·      a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

·      az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

·      az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

·      az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

·      a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

·      az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

·      részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

·      a tagság nyilvántartása;

·      az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

·      a közgyűlés és az elnökség határozatait az üléstől számított 15 napon belül – a határozat teljes szövegének – postai úton megküldi azoknak, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akiket egyébként érint. A fenti határozatokat az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán és honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.

·      az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

·      az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

·      a tag felvételéről való döntés.

·      az egyesület szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,

·      felügyeli az egyesület gazdálkodását,

·      döntés az 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

 

10.  Az egyesület elnöke:

·       vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet,

·       intézkedik és dönt az elnökség vagy a közgyűlés által a hatáskörébe utalt ügyekben,

·       munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett,

·       utalványozási jogot gyakorol,

·       ellenőrzi és számon kéri a közgyűlési és elnökségi határozatok teljesítését, azok időarányos végrehajtását,

·       az egyesület valamely elnökségi tagjaival együttesen jogosult a bankszámla felett rendelkezni,

·       nyilvántartást vezet a tagokról,

·       dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv, vagy tisztségviselő hatáskörébe,

·       dönt az 300.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

 

11.  Az egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el. Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme általános.

 

12. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a)    a megbízás időtartamának lejártával,

b)    visszahívással,

c)    lemondással,

d)    a vezető tisztségviselő halálával,

e)    a vezető tisztségviselővel szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

13.  A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben az egyesület működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy a megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

VI.

A Felügyelő Bizottság:

 

1.    Az elnökség munkáját, működése törvényességét 3 tagú felügyelő bizottság kíséri figyelemmel, akiket a közgyűlés választ. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól.

 

2.    A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

3.    A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ.

 

4.    A felügyelő bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

5.    A felügyelő bizottság az elnökségtől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe megkötés nélkül betekinthet.

 

6.    A felügyelő bizottság tagjai törvényességi észrevételezési joggal részt vesznek az elnökség ülésein. A felügyelő bizottság az egyesület elnökségének működési, szakmai, gazdasági beszámolóit előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést

 

7.    A felügyelő bizottság a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja

 

8.    A felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a közgyűlést. A felügyelő bizottság elnöke indokolt estben maga is összehívhatja a közgyűlést. Amennyiben a felügyelő bizottság súlyos törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal és azt felhívásra az elnökség vagy a közgyűlés nem orvosolja, úgy a felügyelő bizottság elnöke az ügyészséghez fordulhat.

 

9.    A felügyelő bizottság a munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.

 

10. A felügyelő bizottság tagjai 2016. december 3. napjától számított 4 évig:

 

-    Pethő Szabolcs Attila (anyja neve: Pázmányi Andrea, lakcíme: 2141 Csömör, Erdő köz 9.)

-    Németh Gábor Antal (anyja neve: Baksa Zsuzsanna, lakcíme: 2141 Csömör, Szőlő u. 100/f.)

-    Péter Tamás (anyja neve: Sütő Éva, lakcíme: 1161 Budapest, Hársfavirág u. 56. 4/1.)

 

VII.

Összeférhetetlenségi szabályok, tisztségviselők visszahívása:

 

1.    Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

2.    Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

3.    A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a)   kötelezettség vagy felelősség alól mentsül, vagy

b)   bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

 

4.    Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a)  a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja,

b)  az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c)  az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

5.    Kétharmados többségű közgyűlési határozattal visszahívható az a tisztségviselő:

 

  • akit a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt
  • aki az Alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegi és ezért a tagság viszonya közgyűlési határozattal megszűnik
  • aki tevékenységével az Egyesület működését, jó hírnevét veszélyezteti.

 

VIII.

Az egyesület gazdálkodása:

 

1.    Az egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik.

 

2.    Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

3.    Az egyesület bevételei:

·       tagdíj,

·       az államháztartás alrendszereitől vagy adományozótól a céljaira vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

·       vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

·       az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.

 

IX.

Az egyesület megszűnése:

 

Az egyesület megszűnik:

·      ha feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés kimondja,

·      a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,

·      az egyesület megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új cél nem került meghatározásra,

·      az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a10 főt.

 

X.

Záró rendelkezések:

 

Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az egyesületet a Veszprém Megyei Bíróság tartja nyilván.

 

Záradék:

 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 2016. december 3. napján tartott közgyűlése fogadta el. A változások dőlt, illetve félkövér betűvel kerültek jelölésre.

 

 

Balatonfüred, 2016. december 3.

 

 

 

                                   ……………………………………………………………

                                                                 Hercsel Erik

elnök, osztálykapitány

 

 

 

 

 

Tanúk:

 

1. Név:            ………………………………Lakcím:…………………………………………………………

 

 

2. Név:            ………………………………Lakcím:………………………………………………………….