2017. évi ranglista végeredmény (két ejtő futammal számolva):     1. iJroncat - Szabó Péter/Sallai Gábor 147,4 pont     2. Jukebox - Rauschenberger Miklós/Litkey Balmaz/Péter Tamás 145,6 pont     3. Django - Hercsel Erik 133,2 pont     4. Team EUline (ex NordTelekom) - Makai Gábor 129,3 pont     5. Jet Travel - Gál Pál Zoltán 121,1 pont     6. J.Bond 037 - Sarina Róbert/Sárközy András 119,5 pont     7. Jinge - Scholtz Imre 115,5 pont     8. J'Korszak - Laurel - Dr. Farkas Tamás 114,2 pont     9. Újjé - Németh Gábor 102,0 pont     10. Gone With The Wind - Pethő Szabolcs 101,9 pont     11. Rebell - Madarász Tamás 82,3 pont     12. Paganini - Hevesi István, Poós Krisztián, Schwarcz Ferenc78,5 pont     13. St. James - Litkey Farkas / Szántó Mihály 68,9 pont     14. Budapest Wedding - Kakas Máté 56,5 pont     15. Just a Big Dinghy - Kovács Éva / Sabján Annamária40,6 pont     16. a Svájci - Papp-Vid Zsigmond / Horváth Géza12,5 pont     17. FGF Sailing Team (BIG 5) - Bakóczy Róbert36,0 pont     18. Jenesis - Tomai Balázs34,5 pont     19. Big5 - Sallai Gábor31,2 pont     20. Principessa J24 - Oroszlán Péter25,5 pont     21. Break - Takács András18,0 pont     22. ImiJé - Székely Antal18,0 pont     23. PlayMate - Galla Viktória9,0 pont     24. Utasellátó - Gerő András6,0 pont

PROGRAM 2017

2017.06.23.
PÉNTEKI TRÉNING 4,Füred - BYC
2017.06.24-25.
Raiffeisen, Földvár - Spari
2017.07.06-08.
KÉKSZALAG, Füred - Balaton
2017.07.22-23.
EGIS KUPA Pénteki T 5, Csopak
2017.08.11.
PÉNTEKI TRÉNING 6,Füred - BYC
2017.08.12-13.
Füred kupa, Füred - BYC
2017.08.19-20
MVSZ OB, Füred - Hajógyári
2017.08.24-27.
J/24 Magyar Bajnokság, Füred - BYC
2017.09.16-17.
PÉNTEKI TRÉNING Döntő, Füred - BYC
2017.09.24-10.01.
J/24 Európa Bajnokság, Füred - BYC

Főtámogatók

SLAM logo

 

QSDG logo 135

 

bravo boats

 

Támogatók

sitetalk

BYClogo

 dahoam

 logo log

 manezscakkos

 

Médiapartnerünk

portole 

j24 Hungary

sailingj242

Alapszabály

Töltsd le az alapszabályt PDF formátumban! Klikk ide >>

 

MAGYAR J24 OSZTÁLYSZÖVETSÉG

EGYESÜLET

HUNGARIAN J24 CLASS ASSOCIATION

Alapítva: 2008

 

I.

Általános rendelkezések:

A szervezet neve: Magyar J24 Osztályszövetség Egyesület
A szervezet idegen nyelvû elnevezése: Hungarian J24 Class Association
A szervezet rövidített elnevezése: HUN-JCA
A szervezet székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc út 2.

Jogállása: egyesület

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület és annak tagjai, magukra nézve kötelezõen elfogadják a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF), a Nemzetközi J24 Osztályszövetség (IJCA) és a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) vonatkozó elõírásait.

II.

Az egyesület célja és tevékenysége:

* A hajóosztályként mûködõ Magyar J-24-es Osztályszövetség elsõdleges célja a J-24-es hajótípus népszerûsítése hazánkban és a nemzetközi vitorlás életben.
* A J24 osztályban való versenyzés és a hajótípussal kapcsolatban álló szabadidõ sport megismertetése széles körben.
* Az egyesület tagjait szervezi, koordinálja, szervezeti céljaik elérése érdekében.
* A sportszerû, eredményes versenyvitorlázás feltételeinek megteremtése, színvonalának fejlesztése.
* A Magyar J-24-es Osztályszövetség érdekképviselete a Magyar Vitorlás Szövetségben.
* A One Design nagyhajós versenyzés fejlõdésének elõsegítése.
* A vitorlázó társadalom – különös tekintettel a Magyar J24 Osztályszövetség tagjaira – emberi kapcsolatainak fejlesztése, a szabadidejük tartalmas eltöltésének az elõsegítése.

Az egyesület a fenti célok megvalósulása érdekében nyereség- és vagyonszerzési cél nélküli tevékenységet folytat.
Az egyesület jogi személy.
Az egyesület határozatlan idõre alakul.

III.

Az egyesület tagsága:

Az egyesületnek tagja lehet minden természetes személy, aki az egyesület céljaival és alapszabályával egyetért, és azt elfogadja.
A belépési szándékot a belépési nyilatkozat kitöltésével kell kinyilvánítani. A tag belépési nyilatkozatát az elnökség bírálja el. A tagsági viszony a tagnyilvántartásba vétellel jön létre.
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

Az egyesület tagjai lehetnek:

* rendes tagok
* pártoló tagok

A rendes tag jogai:

A rendes tag jogosult a közgyûlésen tanácskozási, véleménynyilvánítási és szavazati joggal részt venni, felszólalni, napirendi javaslatot tenni, választhat és választható. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A rendes tag jogosult a társadalmi szervezet bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

A pártoló tag jogai:

A pártoló tag jogosult a közgyûlésen tanácskozási és véleménynyilvánítási joggal részt venni, felszólalni, napirendi javaslatot tenni. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A pártoló tag jogosult a társadalmi szervezet bármely sérelmesnek tartott határozata miatt bírósághoz fordulni.

A rendes tag kötelezettségei:

* rendelkezzen egy hivatalosan J24 osztályúnak minõsülõ hajó tulajdonjogával, mint tulajdonos vagy egy ugyanilyen hajó, legalább 12 hónapot meghaladó, határozott tartamú, tartós bérleti jogviszonyával,
* az egyesület alapszabályának, a vezetõ szervek által hozott határozatok betartása,
* a meghatározott tagdíj megfizetése,
* az egyesületi célok megvalósításának elõsegítése.

A pártoló tag kötelezettségei:

* az egyesület alapszabályának, a vezetõ szervek által hozott határozatok betartása,
* a meghatározott tagdíj megfizetése,
* az egyesületi célok megvalósításának elõsegítése.

A rendes tagsági viszony megszûnik:

* a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által tett elõzetes felhívás ellenére 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,
* a hivatalosan J24 osztályúnak minõsülõ hajó tulajdonjogának vagy tartó tartós bérleti jogviszonyának megszûnésével,
* elhalálozással,
* kilépéssel, azonnali hatállyal,
* kizárással.

A pártoló tagsági viszony megszûnik:

* a tárgyév végével a tagdíj fizetésének 30 napnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által tett elõzetes felhívás ellenére 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat,
* elhalálozással,
* kilépéssel azonnali hatállyal,
* kizárással.

A tag kizárására az elnökség tesz javaslatot a közgyûlésnek, amennyiben a tag súlyosan megszegi az alapszabály rendelkezéseit. A tag kizárásáról a közgyûlés nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. A tag a sérelmes közgyûlési határozatot bíróságon megtámadhatja. Kizárás esetén a tagsági viszony a közgyûlés határozatának kihirdetésével egyidejûleg szûnik meg.

Az egyesület tagjairól az elnök, nyilvántartást vezet.

Az egyesület szervezete

IV.

A közgyûlés:

Az egyesület legfõbb szerve a tagok összességébõl álló közgyûlés, melynek összehívása legalább évente egy alkalommal kötelezõ. Össze kell hívni a közgyûlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetõleg a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével kívánja.

A közgyûlést az elnök hívja össze a közgyûlési idõpont elõtt 15 nappal írásban, a napirendi pontok megjelölésével.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyûlésre valamennyi tagot meg kell hívni az általános szabályok szerint. Már az eredeti meghívóban utalni kell a megismételt közgyûlés lehetõségére és arra, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirendi pontokban. A megismételt közgyûlés idõpontja már az eredeti meghívóban megjelölhetõ. A megismételt közgyûlést az elnök hívja össze a sikertelen közgyûlést követõ 8 napon belül, írásban.

A közgyûlés ülései nyilvánosak.

A közgyûlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

Kétharmados többségû közgyûlési határozat szükséges az alábbi esetekben:

* az alapszabály elfogadásához és módosításához,
* az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléshez,
* az egyesület feloszlásának kimondásához,
* az éves beszámoló jóváhagyásához,
* tisztségviselõk visszahívásához és megválasztásához,
* az évi költségvetés meghatározása,
* az éves J24-es versenynaptár elfogadásához,
* az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállaláshoz vagy jogról való lemondáshoz,
* a tagsági viszony kizárással való megszüntetéséhez,
* a tagdíj megállapításához,

A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

* az alapszabály megállapítása és módosítása,
* az évi költségvetés meghatározása,
* az elnökség évi beszámolójának elfogadása,
* az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
* a tisztségviselõk megválasztása, visszahívása /nyílt szavazással/,
* a tagdíj megállapítása,
* a tagsági viszony kizárással való megszüntetése /az alapszabály szándékos megszegése esetén/.
* az 1.000 000,- Ft feletti kötelezettségvállalás vagy jogról való lemondás

A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni és azt a közgyûlés által választott jegyzõkönyvvezetõ, és két hitelesítõ írja alá.

V.

Az elnökség:

Az elnökség tagjait a közgyûlés választja 4 évre. Az elnökség három tagú, egy elnökbõl és két elnökségi tagból áll. Az egyesület mindenkori elnöke az osztálykapitány. Az elnökség tagjai közül – alakuló ülésén – elnökhelyettest és titkárt választ. Az elnökség alakuló ülésén elfogadja ügyrendjét és az egyesület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítését igényelhetik.
Az elnökség az egyesület ügyintézõ szerve, dönt és intézkedik minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal kizárólag a közgyûlés hatáskörébe.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az ülésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke és két jelenlévõ tag ír alá.
Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökség üléseit az elnök írásbeli meghívóval, a hely, az idõpont és a napirend megjelölésével legalább az ülést megelõzõ nyolc nappal korábban hívja össze. Az elnökség üléseit az elnök vezeti le.
Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Az elnökség határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Az elnökség hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

* az elnökség gondoskodik az egyesület éves beszámolójának, jelentésének elkészítésérõl,
* az éves beszámolót a közgyûlés elé terjeszti elfogadás céljából,
* az egyesület szervezeti és mûködési szabályzatának elkészítése,
* a közgyûlés és az elnökség határozatiról olyan nyilvántartást vezet, melybõl a közgyûlés és az elnökség döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya /ha lehetséges: személye/ megállapítható,
* a közgyûlés és az elnökség határozatait az üléstõl számított 15 napon belül – a határozat teljes szövegének – postai úton megküldi azoknak, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akiket egyébként érint. A fenti határozatokat az egyesület székhelyén lévõ hirdetõtáblán és honlapján történõ közzététellel hozza nyilvánosságra.
* felügyeli az egyesület gazdálkodását,
* elbírálja a tagfelvételi kérelmeket,
* dönt az 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

Az egyesület határozataiba, éves beszámolójába és az egyéb, a szervezet mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, saját költségén másolatot készíthet, az elnökség bármely tagjával történt idõpont egyeztetést követõen.

Az egyesület elnöke:

* vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet,
* intézkedik és dönt az elnökség vagy a közgyûlés által a hatáskörébe utalt ügyekben,
* munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett,
* utalványozási jogot gyakorol,
* ellenõrzi és számon kéri a közgyûlési és elnökségi határozatok teljesítését, azok idõarányos végrehajtását,
* az egyesület valamely elnökségi tagjaival együttesen jogosult a bankszámla felett rendelkezni,
* nyilvántartást vezet a tagokról,
* dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv, vagy tisztségviselõ hatáskörébe,
* dönt az 300.000,- Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalásokról, jogról való lemondásokról.

VI.

A Felügyelõ Bizottság:

Az elnökség gazdasági munkáját, mûködése törvényességét 3 tagú felügyelõ bizottság kíséri figyelemmel, akiket a közgyûlés választ. A felügyelõ bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól.
A felügyelõ bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ.
A felügyelõ bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A felügyelõ bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelõ bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A felügyelõ bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza.
A felügyelõ bizottság az elnökségtõl jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
A felügyelõ bizottság tagjai törvényességi észrevételezési joggal részt vesznek az elnökség ülésein. A felügyelõ bizottság az egyesület elnökségének mûködési, szakmai, gazdasági beszámolóit elõzetesen véleményezi, s errõl tájékoztatja a közgyûlést.
A felügyelõ bizottság észrevételeirõl írásban tájékoztatja a közgyûlést. A felügyelõ bizottság elnöke indokolt estben maga is összehívhatja a közgyûlést. Amennyiben a felügyelõ bizottság súlyos törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal és azt felhívásra az elnökség vagy a közgyûlés nem orvosolja, úgy a felügyelõ bizottság elnöke az ügyészséghez fordulhat.
A felügyelõ bizottság a munkájába szükség esetén külsõ szakértõket is bevonhat.

VII.

Összeférhetetlenségi szabályok:

A közgyûlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§ b/ pont/, élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó / a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentsül, vagy
b) bármely más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratának megfelelõ cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelõ bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Sportegyesület elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezetõ tisztségviselõ volt az annak megszûnését megelõzõ három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

Sportegyesület csak kiegészítõ tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve mûködtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggõ kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékû jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függõ tevékenységet.

VIII.

Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi elõírások szerint gazdálkodik.
Az egyesület a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az egyesület bevételei:

* tagdíj,
* az államháztartás alrendszereitõl vagy adományozótól céljaira vagy mûködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
* vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel,
* az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.

IX.

Az egyesület megszûnése:

Az egyesület megszûnik:

* ha feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyûlés kimondja,
* a bíróság feloszlatja, vagy megszûnését megállapítja

A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait kell alkalmazni.

X.

Záró rendelkezések:

Azokban a kérdésekben, amelyekrõl az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egyesület létrejöttéhez a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.

Záradék:

Ezt az alapszabályt az egyesület 2008. január 18. napján tartott közgyûlése fogadta el.

Balatonfüred, 2008. január 18.